Biomet is now Zimmer Biomet

X

Meddelande om samtycke

Den här webbplatsen kan komma att lagra en eller flera cookies på din dator. Om du vill ha information om cookies i allmänhet eller om de specifika cookies som kan komma att lagras av den här webbplatsen, ber vi dig att läsa igenom vår cookies-policy. Om du vill ha information om hur du hanterar cookies, inklusive hur du kan förhindra att de lagras på din dator, kan du besöka webbplatsen All About Cookies. Om du fortsätter att använda en webbplats från Biomet betraktar vi detta som att du samtycker till att vi får lagra en eller flera cookies på din dator.

 

Biomet
 
 

  •  
Sekretesspolicy/Rättsligt meddelande

Sekretesspolicy/Rättsligt meddelande

Om inget annat anges är denna webbplats och allt innehåll, konstnärligt arbete, fotografier, namn, logotyper och varunamn som finns på den, skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt och annan immaterialrätt som tillhör eller är licensierad till Biomet eller deras dotterbolag.

Denna webbplats tillhandahålls av Biomet och får endast användas i informationssyfte. Genom att använda denna webbplats eller ladda ned material från den förbinder du dig att följa de villkor som framgår av detta meddelande. Om du inte förbinder dig att följa de villkor som framgår av detta meddelande skall du inte använda webbplatsen eller ladda ned material från den.
 

Begränsad licens
Enligt villkoren i denna policy, beviljar Biomet Europe dig en icke-exklusiv, ej överlåtbar rätt att tillgå, använda och visa denna webbplats och det material som finns på den. Du förbinder dig att inte på något sätt störa eller försöka störa webbplatsens funktion. Biomet Europe ger dig rätt att för personligt, icke-kommersiellt bruk visa och ladda ned informationen på denna webbplats. Denna rätt utgör inte någon överförd äganderätt till materialet eller kopior av materialet, och den har följande begränsningar: 1) du måste behålla alla meddelanden om upphovsrätt och annan immaterialrätt som finns i materialet på alla kopior av det nedladdade materialet; 2) du får inte på något sätt ändra, mångfaldiga eller offentligt visa, utföra eller distribuera eller på annat sätt använda materialet i något offentligt eller kommersiellt syfte; och 3) du får inte ge materialet till någon annan person utan att meddela dem vilka skyldigheter dessa användarvillkor innebär, och att de skall förbinda sig att acceptera dem. Du förbinder dig att följa alla ytterligare begränsningar som visas på webbplatsen då den emellanåt uppdateras. Denna webbplats, inklusive allt material, är skyddad av upphovsrätt och av globala upphovsrätter och avtalsbestämmelser. Du förbinder dig att följa alla upphovsrättsliga bestämmelser över hela världen när du använder denna webbplats och att hindra obehörig kopiering av materialet. Med undantag av vad som uttryckligen anges i denna policy, ger Biomet Europe dig inga uttryckliga eller underförstådda rättigheter till information om några patent, varumärken, upphovsrätter eller affärshemligheter.
 

Allmänt innehåll
Biomet Europe kommer att göra skäliga ansträngningar för att inkludera riktig och aktuell information på denna webbplats. Biomet Europe lämnar inga garantier eller utfästelser av något slag när det gäller dess riktighet, aktualitet eller fullständighet. Biomet Europe, eller annan part som är involverad i att skapa, producera eller leverera denna webbplats, ansvarar inte för eventuella skador, inklusive, men inte begränsat till, direkt, oavsiktlig eller indirekt skada, följdskada eller skadestånd i avskräckande syfte, som uppkommit på grund av åtkomst till, användning av eller oförmåga att använda denna webbplats, och inte heller för eventuella felaktigheter eller utelämnanden i det innehåll som finns på webbplatsen.


Medicinsk information
Denna webbplats kan innehålla allmän information i samband med olika medicinska tillstånd och behandling av dem. Du bör inte använda denna webbplats som ersättning för rådgivning av din läkare eller annan vårdgivare. Webbplatsen är inte avsedd att användas för att diagnostisera dina problem med hälsa eller sjukdom.


Kirurgiska procedurer
På denna webbplats presenteras kirurgiska tekniker för att visa den kirurgiska teknik som används av en viss praktiserande kirurg som den tillämpliga webbplatsen hänvisar till. Biomet Europe, som tillverkar dessa anordningar, utövar inte medicin och rekommenderar inte att dessa eller några andra kirurgiska tekniker används på en viss patient. Kirurgen som gör en implantation ansvarar för att bestämma och använda lämpliga tekniker för implantation av proteser hos varje enskild patient. Biomet Europe ansvarar inte för att välja lämplig kirurgisk teknik till enskilda patienter.
 

Produktinformation
Produktinformationen på denna webbplats är allmän och kan skilja sig åt mellan olika länder. Lagstiftningen om medicinska anordningar, myndighetskrav och medicinsk praxis kan vara olika beroende på i vilket land där Biomet Europe verkar som produkterna finns. Produktinformation anpassad till respektive lands krav finns på Biomet Europes lokala webbplatser.
 

Externa länkar till webbplatsen
Denna webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som inte drivs, kontrolleras eller har någon anknytning till Biomet Europe, utan som finns på webbplatsen endast för att underlätta. Biomet Europe lämnar ingen garanti när det gäller korrektheten, fullständigheten, aktualiteten eller tillförlitligheten hos innehållet på dessa icke anslutna webbplatser och ansvarar inte för några skador som uppkommer av användarnas åtkomst till sådana webbplatser. Eventuellt inbegripna externa länkar till tredje man innebär inte något stöd eller rekommendation från Biomet Europe.
 

Personlig identifierbar information och icke-konfidentiell information
All kommunikation eller annat material som du skickar till Biomet Europe via denna webbplats, till exempel frågor, kommentarer eller förslag, är och anses vara icke-konfidentiellt, och Biomet Europe har inte några skyldigheter av något slag när det gäller sådan information. Du samtycker till att personlig identifierbar information som du frivilligt har skickat till denna webbplats skall anses vara icke-konfidentiell information.
 

Sekretess
All den personliga information som samlats in från potentiella kunder på Biomet Europes webbplats kommer endast att användas i angivet syfte. Informationen kommer inte att lämnas ut till tredje man utan att den person det gäller har lämnat sitt medgivande till detta. Om du har några frågor eller klagomål om sekretessen för personuppgifter som du kan avslöja via denna webbplats är du välkommen att kontakta Biomet Europe.
 

Långsiktiga uppgifter
Denna webbplats kan innehålla långsiktiga uppgifter utsatta för risker och osäkerhet som kan göra att faktiska resultat skiljer sig från dem som kunnat förutses.

Gottgörelse
Du förbinder dig att gottgöra, värna och hålla Biomet Europe, liksom bolagets tjänstemän, ledning, anställda, ombud, leverantörer och tredje man-företag skadeslösa, från alla förluster, utgifter, skador och kostnader, inklusive skäliga advokatarvoden, till följd av att du brutit mot detta rättsliga meddelande.
 

Tillämplig lag
Eventuella rättsliga åtgärder eller förfaranden i samband med denna webbplats skall endast läggas fram för domstolen i Rotterdam.
 

Ändringar
Biomet Europe förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande, i dess helhet eller delvis, ändra, lägga till eller ta bort delar av detta rättsliga meddelande. Ändringar träder i kraft när ett meddelande om en sådan ändring är offentliggjort. Om du fortsätter använda denna webbplats efter att ändringar i detta rättsliga meddelande offentliggjorts anses du ha godkänt ändringarna.

Allmän bolagsinformation
Adress:
Biomet Europe B.V.
Toermalijnring 600
P.O. Box 3055
3301 DB Dordrecht
Nederländerna
 

Telefon: +31 78 629 29 19
Fax: +31 78 6292941
 

Juridisk form: aktiebolag
Handelsregister: 23089365
Företagets säte: Dordrecht
Behörig statlig myndighet: Handelskammaren Rotterdam